แจ้งให้ทราบ ขณะนี้เว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ย้ายไปใช้

http://atc.rta.mi.th/ แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ