วิสัยทัศน์ กรมยุทธศึกษาทหารบก มุ่งพัฒนาปรับปรุงการฝึก ศึกษา และวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับการฝึกศึกษา เพื่อเตรียมกำลังพลของกองทัพบกให้มีความพร้อมที่จะตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครือข่ายภายในกองทัพบก

หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ

 วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารม้า
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กองทัพบก
โรงเรียนนายสิบทหารบก

ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

กองปลัดบัญชี

กองการฝึก

กองการศึกษา

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา

ศูนย์ภาษา

กองส่งเสริมบำรุงความรู้

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

กองอนุศาสนาจารย์

กองบริการ

กองการเงิน

ศูนย์การศึกษากองทัพบก


 

 

 

 

 

 

  

การจัดทำเสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี

ระเบียบการลาศึกษานอกเวลาและใช้เวลาบางส่วน ปี ๒๕๔๙
คำสั่งกองทัพบก เรื่อง การฝึกประจำปี ๒๕๕
คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๕
แบบฟอร์มประวัติย่อสำหรับผู้สมัครไปศึกษา สัมมนา ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มประวัติย่อ (ทบ.) ดาวน์โหลดที่นี่
 

บันทึกข้อความเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
บันทึกข้อความเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
แบบฟอร์มขอบัตรยานพาหนะ
แบบฟอร์มขอบัตรยานพาหนะ (ภายนอก.)
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยในบ้านพัก
โปรแกรมคำนวณภาษี  
 

 

ขอความร่วมมือจาก นขต.ทบ. ให้ส่งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการประกวด ราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ทุกประเภท ให้สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์ เพื่อลง ในเว็บไซต์ www.prakuadraka.com โดยส่งข้อมูลไปที่ E-mail : news@prakuadraka.com
หรือส่งข้อมูลทางโทรสาร 02-9411210
 
สโมสรทหารบกได้จัด Promotion Buffet Lunch 129 บาท/ท่าน 
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. อาหารไทย/อาหารยุโรป  มากกว่า 15 ชนิด หากมา 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี Karaoke 2 ชั่วโมง [อ่านต่อ]
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราดอกเบี้ย
สภาพอากาศวันนี้
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางการบินไทย
ตารางเวลาเดินรถไฟ
ตารางเดินรถ บขส.
ตารางเดินรถเมล์
ราคาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลไวรัส

 คำเตือน ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ นักเรียนนายสิบนั้น หน่วยได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ดังนั้นหากตรวจพบว่าบุคคลใดที่กระทำการสอบโดยทุจริต ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ก็ตามจะดำเนินคดีต่อผู้ทุจริตตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ยศ.ทบ.  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (รอบสุดท้าย)  (รายละเอียดที่นี่)                                                                                                                 

ยศ.ทบ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน             นายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รายละเอียดที่นี่)                                                                                                                 

  ยศ.ทบ. ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (รายละเอียดที่นี่)  

  ยศ.ทบ.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (รายละเอียดที่นี่)  

ยศ.ทบ.ให้ดำเนินการตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบ,ข้อมูลการสมัครสอบ,ข้อมูลการชำระเงิน ผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ * สมัครทางอินเทอร์เน็ต *(รายละเอียดที่นี่)                                                                                                                                                                                                  

 ยศ.ทบ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ (รายละเอียดที่นี่)  

 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่า ร.)  (รายละเอียดที่นี่)  

 

   ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายใน ทบ. (๙ กลุ่มหน่วย) ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การทหารม้า โดยมี พล.ท.กฤษฎา อารีรัชชกุล จก.ยศ.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๕

ยศ.ทบ.ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรร่วมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ประกาศข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอรับทุนโครงการจัดส่งนายทหารประทวนของ ทบ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาของรัฐภายในประเทศ นอก กห.

ยศ.ทบ.ประกาศข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอรับทุนมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
หนังสือขออนุมัติหลักการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. กับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ (กพ.ทบ.)(ดาวน์โหลดที่นี่)
หนังสืออนุมัติหลักการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ดาวน์โหลดที่นี่)
ประชาสัมพันธ์แจ้ง นขต.ยศ.ทบ. (ดาวน์โหลดที่นี่)
แบบฟอร์มใบสมัครระดับปริญญาตรี (ดาวน์โหลดที่นี่) และปริญญาโท (ดาวน์โหลดที่นี่)                                                      

แบบเสนอขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนและผู้ช่วยสอน (คลิกที่นี่)                              แบบหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนและผู้ช่วยสอน (คลิกที่นี่)                                                 กรอบการประเมินให้มีวิทยฐานะ จำนวน ๓ ด้าน                                                        ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครูทหาร (คลิกที่นี่)                                     ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ (คลิกที่นี่)                                                                          ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน (คลิกที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ประกาศอนุมัติจัดสรรโควตาเปิดสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ขยายเวลารับสมัครและดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษา (ดาวน์หลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ขออนุมัติข้อสอบในการประเมินความรู้ ผบ.พัน ประจำปี ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาการศึกษาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๘
 
   อนุมัติขอแนวทางการดำเนินงานให้ข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครรับทุนการศึกษาตามโครงการ       พัฒนาการศึกษาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาฯ (ดาวน์โหลดที่นี่)
    ให้ข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาการศึกษาครู อาจารย์และ       บุคลากร ทางการศึกษาของ ทบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(ดาวน์โหลดที่นี่)
    ขออนุมัติโครงการ
(ดาวน์โหลดที่นี่) และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน (ดาวน์โหลดที่นี่)
    แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน
(ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.จัดการประชุมชี้แจง และมอบนโยบายด้านการฝึก-ศึกษาของกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ยศ.ทบ.อนุมัติแนวทางการดำเนินงานให้ข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการพัฒนาการศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ ทบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 

คู่มือการประเมินข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนเพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (คลิกที่นี่)
แบบเสนอขอรับการประเมิน
(ดาวน์โหลดที่นี่)
        แบบฟอร์มการประเมินผล 
(ดาวน์โหลดที่นี่)

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครกำลังพล ทบ. เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร Smart Teach : General English ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ก.ค.๕๗ ต.ค.๕๗
* แบบใบสมัครหลักสูตร Smart Teach : General English
(ดาวน์โหลดที่นี่)
* เงื่อนไขการสมัครร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษผ่านสื่ออินเล็กทรอนิกส์ ฯ
(ดาวน์โหลดที่นี่)
* ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและโครงการหลักสูตร ฯ
(ดาวน์โหลดที่นี่)
 

กำหนดเกณฑ์การแจกจ่าย สป.๓ สนับสนุนการศึกษาตามหลักสูตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดที่นี่)

กำหนดเกณฑ์การแจกจ่าย สป.๓ สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจำปีการฝึกพิเศษและการฝึกงานในหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดที่นี่)

ำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ปี ๒๕๕๘  (ดาวน์โหลดที่นี่)

ยศ.ทบ. ข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอรับทุนโครงการจัดส่งข้าราชการ ทบ. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ณ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ภายในประเทศ นอก กห. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รายละเอียดที่นี่)
รายละเอียดโครงการฯ
(ดาวน์โหลดที่นี่)
หนังสือการแก้ไขหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ  
(ดาวน์โหลดที่นี่)
ประชาสัมพันธ์แจ้ง นขต.ยศ.ทบ.
(ดาวน์โหลดที่นี่)
แบบฟอร์มใบสมัคร 
(ดาวน์โหลดที่นี่)
 

ำสั่งการฝึก ประจำปี ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดที่นี่)

ศ.ทบ.จัดให้มีพีธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗ (ดาวน์โหลดที่นี่)

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกไปศึกษา/ดูงาน ณ ต่างประเทศ ในวงการทหาร โดย ศภษ.ยศ.ทบ. (ดาวน์โหลดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ดาวน์โหลดที่นี่)

ยศ.ทบ.ข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครขอสมัครรับทุนการศึกษาและดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการจัดส่งกำลังพล ทบ. เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนภายในประเทศ ด้วยทุน ททบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘       (ดาวน์โหลดที่นี่)

ยศ.ทบ.รายงานผลการศึกษา การลาไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และการลาไปศึกษาโดยใช้เวลานอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  (ดาวน์โหลดที่นี่)

ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. โดยใช้เวลาราชการ (ด้วยทุนส่วนตัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                  * ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาและการส่งข้าราชการไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม  (ดาวน์โหลดที่นี่)                                                       * หนังสือแจ้งหน่วยที่กำลังพลมีความประสงค์ขอลาไปศึกษาฯ  (ดาวน์โหลดที่นี่)                        * ใบสมัครฯ (ดาวน์โหลดที่นี่)                                                                                  *รายการเอกสารประกอบการสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่)

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา และการส่งข้าราชการไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗  (ดาวน์โหลดที่นี่)

อกสารคำแนะนำการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดาวน์โหลดที่น)

คำแนะนำการป้องกันและเฝ้าระวังการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อน (ดาวน์โหลดที่นี่)

คู่มือกองทัพบก ว่าด้วยการดำรงชีพในป่า (ดาวน์โหลดที่นี่)

คู่มือกองทัพบก การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ (ดาวน์โหลดที่นี่)

คู่มือกองทัพบก การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึก (ดาวน์โหลดที่นี่)

ยศ.ทบ. ประกาศฐานข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาประเทศเพื่อนบ้านและท้องถิ่น ( 5 ปีย้อนหลัง ) เพื่อติดตามประเมินผลผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว (ดาวน์โหลดที่นี่)

 ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการให้หน่วย/หน่วยการฝึกทหารใหม่ ดำเนินการฝึกการดำรงชีพในป่าให้กับทหารใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในสนามรบของทหารให้สูงขึ้น  (รายละเอียดที่นี่)

 เอกสารส่งเสริมวิชาชีพ เล่ม ๒  (รายละเอียดที่นี่)

 เอกสารวิชาครูทหาร  (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ ๑) เพื่อคัดเลือกข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘(รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรายชื่อกำลังพลที่จะเข้าทดสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ ยศ.ทบ.  (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครข้าราชการ ทบ. เพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตรทางทหาร ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามโครงการความช่วยเหลือทางทหาร จำนวน ๑๐๒ หลักสูตร  (รายละเอียดที่นี่)

 ตัวอย่างตารางการปฏิบัติประจำวันสำหรับการจัดทำหลักสูตรการฝึก-ศึกษาของนายทหารใหม่ รร.จปร. (รายละเอียดที่นี่)

 ารสั่งการของ ผบ.ทบ. เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติทางยุทธวิธี (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ. แจกจ่ายเอกสารแผนบทเรียนการฝึกสวนสนาม เพื่อให้หน่วยนำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึก *แผนบทเรียนการฝึกสวนสนาม*<รายละเอียดที่นี่>*การฝึกสวนสนาม*<รายละเอียดที่นี่>

คู่มือราชการสนาม ๑ กองทัพบก (รส.๑ -กองทัพบก)  <<รายละเอียดที่นี่>>

คู่มือราชการสนาม (รส.๖-๒๒ ว่าด้วย การนำและผู้นำทางทหาร)  <<รายละเอียดที่นี่>>

หนังสือขออนุมัติแนวทางการประเมินความรู้ ผบ.พัน. <<รายละเอียดที่นี่>>

หนังสือสรุปแนวทางการประเมินความรู้ ผบ.พัน. <<รายละเอียดที่นี่>>

แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ นอก กห. ในเวลาราชการ   ดาวน์โหลดที่นี่

การรายงานผลการศึกษา การลาศึกษานอกเวลาราชการ ฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้รายงานทันที
เสนอรายงานตามสายการบังคับบัญชา
 
รายละเอียดที่นี่

การขอรับรองวุฒิการศึกษาปริญญา   <<ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >>  

 

 

 

 

 

 


นโยบาย
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

 

 

 

          ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 
 
 
 
::สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์::
 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
 
 
คลิ๊ก download เพื่อติดตั้งโปรแกรม
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม Linkอีกมากมาย คลิ๊ก- - ->

รัฐบาลไทย กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Copyright 2007 The Army Training Command . All rights reserved.

กรมยุทธศึกษาทหารบก

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2241-4068-9, 0-2241-6124-6  ทบ. 89000

 

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่Free Countersตั้งแต่ 01/09/2550

Webmaster ศูนย์สารสนเทศ กองยุทธการและการข่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลขโทรศัทพ์ ทบ.๘๙๑๐๕ E-Mail :atcrtainformation@gmail.com

<!--