ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

(ทหารกองประจำการ,พลอาสา,และอส.ทพ.)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

----------------

----------------