ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

(ทหารกองประจำการ,พลอาสา,และอส.ทพ.)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

----------------

----------------