ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

------------------------------------

                        กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑  ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นสิบตรีประจำการ ของกองทัพบก

                        .    ประเภทของผู้สมัคร

                               ๑.๑    บุคคลพลเรือน ชาย  อายุ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี   ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.. ๒๕๓๑ ถึง พ..๒๕๓๖ )  ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการ     ตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๕๓  ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓  ขึ้นไป  ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก  จังหวัดทหารบก  สำหรับผู้ที่มีอายุ ๒๑ และ ๒๒ ปี   ( เกิด พ.ศ.๒๕๓๒  และ พ.ศ. ๒๕๓๑ )  ต้องมีหลักฐาน ใบกองหนุน ( สด.) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.๔๓)  แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเข้ากองประจำการ             

                                 ๑.๒ ทหารกองประจำการ    อายุไม่เกิน ๒๔ ปี   ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก  (ไม่เกิดก่อน พ..๒๕๒๙ )

                                 ๑.๓ พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก  อายุไม่เกิน ๒๔ ปี 
ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ  
(ไม่เกิดก่อน  พ..๒๕๒๙ )           

            .   คุณสมบัติของผู้สมัคร

                               ๒.๑    มีวุฒิการศึกษา  สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖  สายสามัญ สายอาชีพ  หรือเทียบเท่า  ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

                              ๒.๒   เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ก่อนการสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

                               ๒.๓    มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

                               ๒.๔    มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

                               ๒.๕   ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

                               ๒.๖    ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ  หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

                               ๒.๗   ต้องเข้ารับการตรวจโรค  พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ  ดึงข้อ  ลุกนั่ง ยึดพื้น และ วิ่งในเวลาที่กำหนด

                        .   หลักฐานการสมัคร

                                ๓.๑ ใบสมัคร

                                        ๓.๑.๑     ใบสมัครสีขาว  สำหรับ บุคคลพลเรือน  สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

                                        ๓.๑.๒    ใบสมัครสีฟ้า   สำหรับ ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพราน  ในส่วนของกองทัพบก   สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านต้นสังกัด     หากสมัครผ่านต้นสังกัดต้องแนบ     รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้วไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๓  เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน  จำนวน ๕  รูป

                               .   ประกาศนียบัตร  หรือใบสุทธิ  หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษา   ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยม-ศึกษาปีที่ ๖  หรือเทียบเท่า  และหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม  ( กรณีขอใช้สิทธิ )

                               .๓   สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด  ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา  มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา  มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย

                               .    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด พร้อมตัวจริง

                               .    ใบสำคัญทหารกองเกิน ( สด. )   ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( สด.๔๓ )   หรือ ใบสำคัญทหารกองหนุน ( สด.) แล้วแต่กรณี

                        .   กำหนดการ

                               .    การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

                                          ๔.๑.๑    ทางไปรษณีย์     ระหว่างวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒   ถึง  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๓

                                                        -   ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนาม   พันเอก ชาติชาย  อ่อนน่วม   กรมยุทธศึกษาทหารบก   ถนนเทอดดำริ  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท (ค่าใบสมัคร ๑๒๐ บาท ค่าจัดส่ง ๓๐ บาท) พร้อมชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง

                                          ๔.๑.๒   พื้นที่ส่วนภูมิภาค        ระหว่างวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๓  ถึง   วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  

                                                        -   ณ  กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา   กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก  กองทัพภาคที่ ๔  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ   ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร   

                               ๔.๑.๓   กรุงเทพมหานคร   จำหน่ายใบสมัคร   ณ    กรมยุทธศึกษาทหารบก 

          -   ระหว่าง วันที่  ๔  มกราคม ๒๕๕๓      ถึง  วันที่   ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓   ( เว้นวันหยุดราชการ )

          -   ระหว่าง วันที่  ๒๒ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓                                           ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

                   .    การรับสมัคร

                                 ..   พื้นที่ส่วนภูมิภาค

                                                        -   วันที่   ๒๐ - ๒๑    มกราคม  ๒๕๕๓        ณ         กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓  จังหวัดเชียงใหม่

                                                        -   วันที่   ๒๔ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๓        ณ         กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓   จังหวัดพิษณุโลก

                                                       -     วันที่  ๒๗ - ๒๘    มกราคม ๒๕๕๓        ณ         กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓   จังหวัดลพบุรี

                                                        -   วันที่  ๓๐ ๓๑      มกราคม ๒๕๕๓        ณ         กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒   จังหวัดนครราชสีมา

                                                        -   วันที่   ๓  -  ๔        กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓      ณ         กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒  จังหวัดอุบลราชธานี

                                                        -   วันที่   ๖ ๗        กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓      ณ         กองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

                                                        -   วันที่   ๙ ๑๐       กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓                 ณ  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔   จังหวัดอุดรธานี  

                                                         -  วันที่   ๑๔ ๑๕    กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓      ณ         กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔   จังหวัดนครศรีธรรมราช               

                                                        -   วันที่        ๑๘         กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓      ณ         กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร  จังหวัดชุมพร

                                          ..   พื้นที่ กรุงเทพมหานคร     

                                                                            -    วันที่   ๒๒  - ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓    ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

                               .    การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  

                                          ๔.๓.๑    บุคคลพลเรือน                                          วันอาทิตย์ที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๓  ณ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ (บางนา)

                                          ๔.๓.๒   ทหารกองประจำการและทหารกองหนุน  วันจันทร์ที่   ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๓   ณ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒ (บางนา)

                               .    ประกาศผลสอบภาควิชาการ  วันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๓   ณ   กรมยุทธศึกษาทหารบก  และ สถานที่รับสมัคร

                               .    การสอบสัมภาษณ์   ตรวจโรค ตรวจประวัติอาชญากรรม และ การทดสอบสมรถภาพร่างกาย  

                                          ระหว่างวันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๓   ถึง    ๒   เมษายน  ๒๕๕๓    ณ    กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์   บางเขน  กรุงเทพฯ

                               .     ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย   วันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๓  ณ  กรมยุทธศึกษาทหารบก และ สถานที่รับสมัคร

                               .    รายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา    เรียกทำสัญญาและรายงานตัว  เข้ารับการศึกษา เป็น  ๒  รุ่น

                                           รุ่นที่ ๑/๕๓  รายงานตัว  วันที่  ๑ ๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๓   และ  รุ่นที่ ๒/๕๓  รายงานตัว วันที่  ๑ ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

                        .   การสอบคัดเลือกผู้สมัคร

 

 

                               .    สอบภาควิชาการ  ๔ วิชา  ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                               .   ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว  จะต้องรายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด  เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์   การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม   ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย   ตรวจโรค   ทดสอบว่ายน้ำ  และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง )  ตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนด

                        .    สถานศึกษา     ณ   โรงเรียนนายสิบทหารบก  ค่ายธนะรัชต์  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                       ๗.   ผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่       กรมยุทธศึกษาทหารบก ๔๑  ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐         หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. )    ๒๒๔๑๔๐๖๘ ,  ๒๒๔๓๖๑๒๔-๖   ,   ๒๒๔๑๔๐๓๖, ๒๒๔๑๔๐๔๖,๒๒๔๑๑๖๖๐ ต่อ ๑๒๓๔ และ โทรศัพท์ทหาร ๕๓๒๓๖๔๔, ๕๓๒๓๖๔๖,๕๓๒๓๖๘๓, ๕๓๒๓๖๘๔,  โทรศัพท์ภายในกองทัพบก  ๙๕๔๓๐,  ๙๕๔๓๓,  ๙๕๔๔๖, ๙๕๔๔๗  ต่อ ๑๒๓๔   หรือที่ กองอำนวยการรับสมัคร  ๐๒๒๔๑๐๒๗๔, ๒๒๙๗๖๑๙๐  และ  ๙๖๑๙๐  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                    ประกาศ          ณ           วันที่      ๖   พฤศจิกายน   พ.. ๒๕๕๒

 

                             (ลงชื่อ)    พลโท  สิงห์ศึก     สิงห์ไพร งห์ศึก     สิงห์ไพร อดุลหล   สง่าเนตร 

                                                                                                                    ( สิงห์ศึก     สิงห์ไพร )

                                                                                         (ตำแหน่ง)      เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

Text Box: พ.ท. .................................................ร่าง/พิมพ์/ทาน ........... พ.ย.๕๒
พ.อ. ..................................................ตรวจ...........................พ.ย.๕๒
พ.อ. ..................................................ตรวจ...........................พ.ย.๕๒
พ.อ. ..................................................ผอ.กศ.ยศ.ทบ. ............พ.ย.๕๒
พ.อ. ..................................................รอง เสธ.ยศ.ทบ. .........พ.ย.๕๒
พล.ต.. ..............................................เสธ.ยศ.ทบ. ..................พ.ย.๕๒
พล.ต. ...............................................รอง จก.ยศ.ทบ. ............พ.ย.๕๒

 

กองการศึกษา