เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

เรื่อง Telephone Calls in a Military Office

เรื่อง ภาษาอังกฤษที่คนไทยยังใช้ผิดบ่อย ๑

เรื่อง ภาษาอังกฤษที่คนไทยยังใช้ผิดบ่อย ๒

เรื่อง Military Timing

เรื่อง Learn English through OLYMPICS 2012

เรื่อง ความแตกต่าง between the words: pain, ill, ache, sick, hurt